Kom i gang

Råd om hvordan bedrifter kan komme i gang

Her har vi samlet noen råd for hvordan virksomheter kan komme i gang med bærekraftsarbeidet. Noen virksomheter har kommet langt på området, andre har behov for å starte med helt grunnleggende spørsmål knyttet til sitt fotavtrykk.

Første steg er å få oversikt over hva virksomhetens allerede gjør på bærekraft eller samfunnsansvar. Først bør det etableres tettere kontakt med aktuelle fagpersoner, blant annet for å kartlegge hva som allerede gjøres, hvem som jobber med bærekraft i virksomheten og hvordan dette arbeidet er organisert. I tillegg vil det være nyttig å få oversikt om hvorvidt det foreligger en strategi og plan, og vurdere hvordan økonomenes kompetanse kan bidra til å realisere planene gjennom de 10 prinsippene.

Ikke alle har kommet like langt i å definere en strategisk retning for bærekraftsarbeidet, eller har ressurser som kan jobbe dedikert med bærekraft. Der det ikke er en tydelig strategi knyttet til bærekraft eller en etablert organisering av bærekraftsarbeidet, vil det være nødvendig å starte med noen grunnleggende spørsmål:

  • Hvem er de viktigste interessentene våre og hvilke bærekraftstema er viktigst for dem?
  • Hvilken påvirkning har vår virksomhet på miljø og samfunn i dag, og hvordan blir vår virksomhet selv påvirket?

Spørsmålene danner grunnlag for en interessent- og vesentlighetsanalyser. Analysene vil bidra til å systematisere bærekraftsarbeidet, og koble sammen de finansielle og ikke-finansielle aspektene. Når bærekraft har en direkte kobling til verdiskapning både på kort og lengre sikt, synliggjøres verdien av bærekraft både på topp- og bunnlinje, samtidig som man får en forståelse for hvilket fotavtrykk virksomheten legger igjen på ESG-faktorer. Dette vil være et godt startpunkt for hvordan økonomene i en virksomhet kan tilnærme seg bærekraft.

Hva er de viktigste rådene for å lykkes i prosessen?

  • Bidra til å sikre toppleder- og styreforankring. Dette er avgjørende for å lykkes
  • Etabler bærekraft som en sentral del av rapportering til ledelse og styre
  • Vurder hvordan bærekraft skal inkluderes som en naturlig del av virksomhetens mål, ambisjoner og strategiske valg gjennom både finansielle og ikke-finansielle måltall
  • Ta inn bærekraft som dimensjon i alle relevante beslutnings- og investeringsprosesser
  • Tenk at ikke-finansielle og finansielle data er like viktige og skal ha like høy kvalitet. Etabler internkontroll og prosesser på samme nivå som for finansiell rapportering
  • Sett deg inn i og ta i bruk anerkjente rapporteringsrammeverk, standarder og ratinger som passer for virksomheten og forretningsmodellen til å veilede arbeidet
  • Sats på kompetanse og bygg eierskap til bærekraft

Involver og engasjer deg i bærekraftarbeidet! Din kompetanse er svært verdifull for å sikre at virksomhetens ambisjoner blir realisert.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for Grønne økonomer? Signer og send inn logo.

Signer nå