Prinsipp 1

Styrk kompetansen og eierskapet til bærekraft i økonomifunksjonen

Vi vil styrke økonomifunksjonens kompetanse på og eierskap til klima og bærekraft ved å synliggjøre sammenhengen mellom finansiell og bærekraftig verdiskaping.

eamesBot/Shutterstock.com

Økonomifunksjonens rolle

Nye reguleringer for bærekraftsrapportering vil utvide økonomifunksjonens rolle og karakter. Økonomisjef og økonomifunksjonen bør være ansvarlig for å sammenstille bærekraftsdata og integrere bærekraftsrapportering i årsrapporten.

Daglig leder og bærekraftsansvarlige bør sette agendaen for bærekraft. Altså bør de ha ansvar for å identifisere bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter samt tiltak for å hensynta disse. Økonomifunksjonen bør eie rapporterings- og attestasjonsprosesser gjennom innspill koordinert med økonomisjef.

Økonomi- og bærekraftsfunksjonen bør rapportere til revisjonsutvalg eller styret i fellesskap. Dette vil kreve at bærekraftskompetansen hos økonomisjef og økonomifunksjonen styrkes.

Egenvurdering

  • Utarbeid en fullstendig oversikt over pågående og kommende bærekraftsrapportering, herunder intern og ekstern rapportering.
  • Plasser ansvar for bærekraftsaktiviteter internt i virksomheten.
  • Forankre ansvarsfordelingen hos daglig leder og i styret samt eventuelt revisjonsutvalget og andre utvalg.
  • Avklar hvor og hvordan økonomifunksjonen og andre relevante funksjoner skal rapportere til daglig leder og styret samt eventuelt revisjonsutvalget og andre utvalg.
  • Kartlegg kompetansebehov på bærekraft med utgangspunkt i ansvar og oppgaver.
  • Sikre tilstrekkelig bærekraftskompetanse i økonomifunksjonen.