Prinsipp 2

Synliggjør økonomifunksjonens rolle i bærekraftsarbeidet

Vi vil synliggjøre økonomenes viktige rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder risiko og mulighetsrom, og definere roller som skal ha ansvar for å lede endringsarbeidet. Vi vil vurdere modenheten i egen avdeling og gapet mellom dagens situasjon og ønsket resultat, og iverksette tiltak deretter.

Økonomifunksjonens rolle

Økonomifunksjonen sitter på verdifull kunnskap og innsikt som er helt nødvendig i å vurdere virksomhetens bærekraftsrelaterte påvirkning, risiko og muligheter. Dette er også verdifullt for å prioritere risikoreduserende tiltak, strategiske initiativ, omstillingsplaner og investeringer. Mål, målbaner og planer på bærekraft, må henge sammen med finansielle planer og budsjettprosesser.​

Økonomifunksjonen har også sterk kompetanse på dokumentasjon og revisjon. Denne kunnskapen vil være verdifull etter hvert som det innføres lovpålagt rapportering og attestasjon på bærekraft. For at bærekraftsrapporteringen skal ha tilsvarende høy kvalitet som den finansielle rapporteringen setter det krav til datainnsamling, analyser og internkontroll. ​

Egenvurdering

  • Bidra til å utarbeide fullstendige og detaljerte planer for virksomheten uavhengig av eierskap og ansvar.
  • Identifiser delaktiviteter eller prosesser hvor økonomifunksjonens kompetanse er nødvendig for å sikre høy kvalitet på leveranser.
  • Definer og formaliser økonomifunksjonens bidrag, både der hovedansvaret er plassert hos økonomifunksjonen og hos andre funksjoner.
  • Bruk økonomifunksjonen i intern og ekstern kommunikasjon om bærekraft og virksomhetens påvirkning.