Prinsipp 3

Integrer bærekraft i virksomhetsstyringen

Vi vil integrere bærekraft i virksomhetens strategiprosesser, risikostyring, internkontroll og resultatoppføring.

Økonomifunksjonens rolle

Økonomifunksjonen har en viktig rolle og funksjon i rapporteringsprosessene og har, i samarbeid med bærekraftsfunksjonen, de beste forutsetninger for å sikre at bærekraft integreres i den allerede etablerte virksomhetsstyringen.​

For å sette målbare bærekraftsmål og overgangsplaner som er i tråd med globale forpliktelser, må flere deler av selskapet enn kun økonomifunksjonen involveres. Økonomifunksjonen kan bidra med å etablere prosesser, KPI-er og rapportering for bærekraftsformål og medvirke til at det tas velinformerte beslutninger i bærekraftsarbeidet.

Egenvurdering

  • Utarbeid en fullstendig oversikt over pågående og kommende bærekraftsrapportering, herunder intern og ekstern rapportering.
  • Plasser ansvar for bærekraftsaktiviteter internt i virksomheten.
  • Forankre ansvarsfordelingen med daglig leder og styret samt eventuelt revisjonsutvalget og andre utvalg.
  • Avklar hvor og hvordan økonomifunksjonen og andre relevante funksjoner skal rapportere til daglig leder og styret samt eventuelt revisjonsutvalget og andre utvalg.
  • Kartlegg kompetansebehov på bærekraft med utgangspunkt i ansvar og oppgaver.
  • Sikre tilstrekkelig bærekraftskompetanse i økonomifunksjonen.