Prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen

En veileder til hvordan selskaper bør jobbe med bærekraft i økonomifunksjonen

Grønne økonomer

I årene som kommer, vil det stilles strengere krav til at selskaper vurderer hvordan de påvirker omverdenen på den ene siden, og hvordan bærekraft påvirker selskapet andre veien. Kunder, investorer og leverandører vil forvente mer informasjon om hvordan din virksomhet jobber med bærekraft. For å lykkes med å svare på disse kravene og forventningene, må bærekraft integreres i virksomheten.

Økonomisjefen og økonomifunksjonen spiller en nøkkelrolle i å profesjonalisere bærekraftsarbeidet. De kan blant annet sørge for at initiativer på bærekraft er i tråd med finansielle mål, håndtere ulike bærekraftsrisikoer, sikre at bedriften etterlever nasjonale og internasjonale regler, ha en god dialog med interessenter, og gjøre bærekraft til en forretningsmulighet.

Med Grønne økonomer ønsker Skift, Econa og Deloitte å sette søkelys på økonomifunksjonens ansvar i å løfte frem arbeidet med bærekraft. De ti prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen er en veileder til hva ambisiøse bedrifter bør ha på plass, med tips til hvordan arbeidet kan integreres i virksomheten.

Styrk kompetansen og eierskapet til bærekraft i økonomifunksjonen

Vi vil styrke økonomifunksjonens kompetanse og eierskap til klima og bærekraft ved å synliggjøre sammenhengen mellom finansiell og bærekraftig verdiskaping

Prinsipp 1

Synliggjør økonomifunksjonens rolle i bærekraftarbeidet

Vi vil synliggjøre økonomenes viktige rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder risiko og mulighetsrom, og definere roller som skal ha ansvar for å lede endringsarbeidet. Vi vil vurdere modenheten i egen avdeling og gapet mellom dagens situasjon og ønsket resultat, og iverksette tiltak deretter

Prinsipp 2

Integrer bærekraft i virksomhetsstyringen

Vi vil integrere bærekraft i virksomhetens strategiprosesser, risikostyring, internkontroll og resultatoppføring

Prinsipp 3

Effektiviser samspillet mellom økonomifunksjonen og bærekraftansvarlige

Vi vil bidra til mer samhandling og gode arbeidsprosesser som sikrer en konsistent tilnærming til klima og bærekraft. Vi vil bidra til å fjerne eventuelle siloer mellom økonomifunksjonen og bærekraftsansvarlige i virksomheten.

Prinsipp 4

Rapporter etter anerkjente rammeverk

Rapportering etter anerkjente rammeverk bidrar til å strukturere bærekraftsrapporteringen og til at resultatene av bærekraftsarbeidet kan sammenlignes og analyseres. Vi vil benytte rammeverk og standarder som er tilpasset behovene til egen virksomhet.

Prinsipp 5

Synliggjør sammenhengen mellom klima- og naturrisiko og finansiell informasjon

Klima- og naturrisiko påvirker virksomhetens finansielle rapportering. Vi vil bidra til å gi opplysninger om denne risikoen og effekten på regnskapsmessige verdier. Vi vil også bidra med å beregne potensielle fremtidige finansielle effekter som følge av klimarelaterte risikoer.

Prinsipp 6

Sikre kvaliteten på bærekraftsinformasjon

Vi vil bruke kompetansen i økonomifunksjonen til å kvalitetssikre bærekraftsdata. Dette vil sikre og øke kvaliteten på bærekraftsinformasjon ved at den kan verifiseres av tredjeparter.

Prinsipp 7

Bruk økonomifunksjonens innsikt i analyser

Vi vil bygge på økonomenes sterke forståelse for det finansielle inn i bærekraftsanalyser for å forstå hvordan selskapet påvirkes både på selskapsnivå og i verdikjeden.

Prinsipp 8

Bruk økonomifunksjonen i vurdering av sosiale forhold

Vi vil bygge på økonomenes forståelse av hvordan sosiale forhold kan påvirke selskapets bunnlinje, og sikre effektiv informasjonsinnhenting i verdikjeden.

Prinsipp 9

Sørg for målrettet dialog med investorer, finansielle institusjoner og andre interessenter

Vi skal jobbe for å levere god og relevant informasjon om selskapets arbeid med klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring.

Prinsipp 10