Prinsipp 6

Synliggjør sammenhengen mellom klima- og naturrisiko og finansiell informasjon

Klima- og naturrisiko påvirker virksomhetens finansielle rapportering. Vi vil bidra til å gi opplysninger om denne risikoen og effekten på regnskapsmessige verdier. Vi vil også bidra med å beregne potensielle fremtidige finansielle effekter som følge av klimarelaterte risikoer.

Økonomifunksjonens rolle

Det er viktig at økonomifunksjonen bidrar med sin kompetanse på hvordan klima- og naturkrisen kan påvirke virksomheten. ​

Klima- og naturrisiko kan påvirke virksomheten finansielt gjennom fysiske skader eller overgangsrisiko. Ved å bruke økonomifunksjonens kunnskap i finansielle analyser kan man bidra til å tallfeste effekten av denne risikoen.​

Denne risikoen kan vurderes gjennom allerede eksisterende analyser og budsjetter. Det kan være gjennom endringer i priser eller tilgang på innsatsfaktorer som følge av økt klima- og naturrisiko. Andre områder er budsjettering av klimatiltak, nedskrivningsvurdering av eiendeler samt bistand inn i vesentlighetsanalyser og finansiell modellering.

Egenvurdering

  • Bidra med innspill til kalkyler hvor tilgang på innsatsfaktorer kan påvirkes av klimarisiko. ​
  • Bidra med budsjettering av klimatiltak.​
  • Bidra med finansiell modellering. ​
  • Bidra med finansielle tall til vesentlighetsanalyser​.
  • Integrer klimaforhold i årlig vurdering av nedskrivning på eiendeler. ​