10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen

Bærekraft går «fra powerpoint til regneark» og skal nå reflekteres i ledelsessystemer, prosesser og nye forretningsmodeller. For å styrke virksomhetenes konkurransekraft kreves det ny kompetanse, mer samarbeid og læring på tvers av sektorer.

Go front
01

Styrk kompetansen og eierskapet til bærekraft i økonomifunksjonen

  • Vi vil styrke økonomifunksjonens kompetanse og eierskap til klima og bærekraft ved å synliggjøre sammenhengen mellom finansiell og ikke-finansiell verdiskapning.

02

Synliggjør økonomifunksjonens rolle i bærekraftarbeidet

  • Vi vil synliggjøre økonomenes viktige rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder risiko og mulighetsrom, og definere roller som skal ha ansvar for å lede endringsarbeidet. Vi vil vurdere modenheten i egen avdeling og gapet mellom dagens situasjon og ønsket resultat, og iverksette tiltak deretter.

03

Integrer bærekraft i virksomhetsstyringen

  • Vi vil bidra til at klima og bærekraft integreres i virksomhetsstyringen. Vi skal etablere prosesser, KPI-er og rapportering for bærekraftsmål og bidra til at investeringer kanaliseres til områder som gir bærekraftig verdiskapning.

04

Rapporter etter anerkjente rammeverk

  • Rapportering etter anerkjente rammeverk bidrar til å strukturere bærekraftsrapporteringen og til at resultatene av bærekraftsarbeidet kan sammenlignes og analyseres. Vi vil benytte rammeverk og standarder som er tilpasset behovene til egen virksomhet.

05

Sørg for å heve kvaliteten på ikke-finansiell informasjon

  • Vi erkjenner at våre data som synliggjør ikke-finansiell verdiskapning kan bli mer fullstendige. Vi vil bruke kompetansen vår til å øke kvalitet og fullstendighet på ikke-finansielle data og informasjon, slik at stadig mer relevant informasjon om virksomheten kan revideres og verifiseres.

06

Synliggjør sammenhengen mellom klimarisiko og finansiell informasjon

  • Klimarisiko påvirker virksomhetens finansielle rapportering. Vi vil bidra til å gi opplysninger om denne risikoen og effekten på regnskapsmessige verdier. Vi vil også bidra med å beregne potensielle fremtidige finansielle effekter som følge av klimarelaterte risikoer.

07

Styrk samhandlingen mellom økonomifunksjonen og bærekraftsansvarlige

  • Vi vil bidra til økt samhandling og gode arbeidsprosesser som sikrer en konsistent tilnærming til klima og bærekraft. Vi vil bidra til å fjerne eventuelle siloer mellom økonomifunksjonen og bærekraftsansvarlige i virksomheten.

08

Benytt økonomifunksjonen i verdikjedeanalyser

  • Leverandører og forbrukere er våre mest sentrale samarbeidspartnere for en bærekraftig virksomhet. Vi vil derfor utnytte økonomens sterke forståelse for investerings- og scenarioanalyse, og gjennom analysene øke kunnskapen vår om hvordan våre verdikjeder påvirker natur og klima.

09

Benytt økonomens kunnskap i EU-taksonomien

  • EU-taksonomien for bærekraftige aktiviteter og tilhørende måltall vil påvirke virksomhetens finansieringsmuligheter. Vi vil bruke økonomifunksjonens forståelse for regnskapsspråk og investeringsanalyser for å sikre en god risikovurdering og tilpasning til nye rapporteringskrav i selskapet.

10

Styrk kommunikasjonen mot investorer og finansielle institusjoner

  • Vi vil etablere en sterkere kobling mellom økonomifunksjonens bærekraftsarbeid og ansvarlige for kontakt med eiere og investorer. Vi vil lage en kobling mellom klima- og bærekraftrisiko, ikke-finansiell og finansiell rapportering, og det som kommuniseres til virksomhetenes eiere.