Grønne økonomer

Det er tid for at økonomene tar på seg ledertrøya i den grønne omstillingen

Bærekraft i økonomifunksjonen

I årene som kommer øker kravene til at selskaper vurderer hvordan de påvirker omverden på den ene siden, og hvordan bærekraft påvirker selskapet andre veien. Kunder, investorer og leverandører vil forvente mer informasjon om hvordan din virksomhet jobber med bærekraft. For å lykkes med å svare på disse kravene og forventningene, må bærekraft integreres i virksomheten.

Økonomisjefen og økonomifunksjonen spiller en nøkkelrolle i å profesjonalisere bærekraftsarbeidet. De kan blant annet sørge for at initiativer på bærekraft er i tråd med finansielle mål, håndtere ulike bærekraftsrisikoer, sikre at bedriften etterlever nasjonale og internasjonale regler, ha en god dialog med interessenter, og gjøre bærekraft til en forretningsmulighet.

Med Grønne økonomer ønsker Skift, Econa og Deloitte å sette søkelys på økonomifunksjonens ansvar i å løfte arbeidet på bærekraft. De ti prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen er en guide til hva ambisøse bedrifter bør ha på plass, med tips til hvordan arbeidet kan integreres i virksomheten.

Grønne økonomer

10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen

Vi vil styrke økonomifunksjonens kompetanse og eierskap til klima og bærekraft ved å synliggjøre sammenhengen mellom finansiell og bærekraftig verdiskaping. Les mer.

Vi vil synliggjøre økonomenes viktige rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder risiko og mulighetsrom, og definere roller som skal ha ansvar for å lede endringsarbeidet. Vi vil vurdere modenheten i egen avdeling og gapet mellom dagens situasjon og ønsket resultat, og iverksette tiltak deretter. Les mer.

Vi vil bidra til at klima og bærekraft integreres i virksomhetsstyringen. Vi skal etablere prosesser, KPI-er og rapportering for bærekraftsmål og bidra til at investeringer kanaliserer til områder som gir bærekraftig verdiskapning. Les mer.

Vi vil integrere bærekraft i virksomhetens strategiprosesser, risikostyring, internkontroll og resultatoppfølging. Les mer.

Rapportering etter anerkjente rammeverk bidrar til å strukturere bærekraftsrapporteringen og til at resultatene av bærekraftsarbeidet kan sammenlignes og analyseres. Vi vil benytte rammeverk og standarder som er tilpasset behovene til egen virksomhet. Les mer.

Klima- og naturrrisiko påvirker virksomhetens finansielle rapportering. Vi vil bidra til å gi opplysninger om denne risikoen og effekten på regnskapsmessige verdier. Vi vil også bidra med å beregne potensielle fremtidige finansielle effekter som følge av klima- og naturrelaterte risikoer. Les mer.

Vi vil bruke kompetansen i økonomifunksjonen til å kvalitetssikre bærekraftsdata. Dette vil sikre og øke kvaliteten på bærekraftsinformasjon ved at den kan verifiseres av tredjeparter. Les mer.

Vi vil bygge på økonomenes sterke forståelsen for det finansielle inn i bærekraftsanalyser for å forstå hvordan selskapet påvirkes både på selskapsnivå og i verdikjeden. Les mer.

Vi vil bygge på økonomenes forståelse av hvordan sosiale forhold kan påvirke selskapets bunnlinje, og sikre effektiv informasjonsinnhenting i verdikjeden. Les mer.

Vi skal jobbe for å levere god og relevant informasjon om selskapets arbeid med klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring. Les mer.

Vi vil engasjere

Skift håper plattformen kan bidra til at man lager konkrete handlingsplaner, engasjerer egne ansatte og møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt og utfordringer.

Bli med i fellesskapet!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen? Signer og send inn logo.

Signer nå