Prinsipp 2

Synliggjør økonomifunksjonens rolle i bærekraftarbeidet

Økonomifunksjonens rolle

Økonomifunksjonen sitter på verdifull kunnskap og innsikt som er helt nødvendig i å vurdere virksomhetens bærekraftsrelaterte påvirkning, risiko og muligheter. Dette er også verdifull for å prioritere risikoreduserende tiltak, strategiske initiativ, omstillingsplaner og investeringer. Mål, målbaner og planer må henge sammen med og integreres i finansielle planer og budsjettprosesser.

Økonomifunksjonen har også sterk kompetanse på dokumentasjon og revisjon som vil være verdifull kunnskap etter hvert som det innføres lovpålagt bærekraftsrapportering og attestasjon. Dette er viktig å integrere i andre prosesser for å bygge på eksisterende kunnskap. For at bærekrafts-rapporteringen skal ha tilsvarende høy kvalitet som den finansielle rapporteringen setter det krav til datainnsamling, analyser og internkontroll.

Egenvurdering

  • Bidra til å utarbeide fullstendige og detaljerte planer for virksomheten uavhengig av eierskap og ansvar.
  • Identifiser delaktiviteter eller prosesser hvor økonomifunksjonens kompetanse er nødvendig for å sikre høy kvalitet på leveranser.
  • Definer og formaliser økonomifunksjonens bidrag, både der hovedansvaret er plassert hos økonomifunksjonen og hos andre funksjoner.
  • Bruk økonomifunksjonen i intern og ekstern kommunikasjon om bærekraft og virksomhetens påvirkning.