Prinsipp 1

Styrk kompetansen og eierskapet til bærekraft i økonomifunksjonen

Økonomifunksjonens rolle

Nye reguleringer for bærekraftsrapportering vil utvide økonomifunksjonens rolle og karakter. Økonomisjef og økonomifunksjonen bør være ansvarlig for å sammenstille bærekraftsdata og integrere bærekraftsrapportering i årsrapporten.

Daglig leder og bærekraftsansvarlige bør sette bærekraftsagendaen. Altså bør de ha ansvar for å identifisere bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter, samt tiltak for å hensynta disse. Økonomifunksjonen bør eie rapporterings- og attestasjonsprosesser med innspill koordinert med økonomisjef.

Økonomi- og bærekraftsfunksjonen bør rapportere til revisjonsutvalg eller styret i fellesskap. Dette vil kreve at bærekraftskompetansen hos økonomisjef og økonomifunksjonen styrkes.

Egenvurdering

  • Utarbeid en fullstendig oversikt over pågående og kommende bærekraftsrapportering, herunder intern og ekstern rapportering
  • Plasser ansvar for bærekraftsaktiviteter internt i virksomheten
  • Forankre ansvarsfordelingen med daglig leder og styret, samt eventuelt revisjonsutvalget* og andre utvalg
  • Avklar hvor og hvordan økonomifunksjonen og andre relevante funksjoner skal rapportere til daglig leder og styret, samt eventuelt revisjonsutvalget og andre utvalg
  • Kartlegg kompetansebehov på bærekraft med utgangspunkt i ansvar og oppgaver
  • Sikre tilstrekkelig bærekraftskompetanse i økonomifunksjonen